Vodafone Logo

VODAFONE CİHAZ KAMPANYALARI-YENİ TAAHHÜTNAMESİ

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca "Vodafone") tarafından yürütülen ve "Kampanya Kapsamında Alınan Ürünler" tablosunda belirtilen kampanya veya kampanyalardan yararlanmak istemem sebebiyle 15/06/2024 tarihli,[ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu altı (6) sayfadan ibaret olan Taahhütname'nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri, bilgileri inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu Taahhütname ile;

 1. Vodafone Satış Kanal(lar)ınca tarafıma Kampanya duyurularında belirtilen Vodafone Faturalı ......................................................................... tarifesini ve bu tarifeye denk gelen "Kampanya Kapsamında Alınan Ürünler" tablosunda belirtilen taksit bedelleri ile tarafıma önerilen Ek 1 deki tabloda yer alan cihaz ve/veya hizmetlerin aboneliğini kendi seçimim doğrultusunda belirlediğimi ve yukarıda belirtilen hattımı işbu Taahhütname’yi imzaladığım tarihten itibaren kampanya/kampanyaların "Kampanya Kapsamında Alınan Ürünler" tablosunda belirtilen süresi boyunca kullanacağımı,
 2. İşbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle Kampanya’ya katıldığım hattımı Taahhüt Süresi boyunca kampanya kapsamında kullanmayı taahhüt ettiğimi ve faturalarımı düzenli olarak ödeyeceğimi,
 3. Cihaz faturasının yetkili Vodafone Satış Kanal(lar)ınca tarafıma iletileceğini, ancak bu bedelleri Vodafone Satış Kanal(lar)ına ödemeyeceğimi; Cihazların bedellerini yetkili Vodafone Satış Kanal(lar)ına peşin olarak ödemem halinde Vodafone’un sorumlu olmayacağını ve Vodafone’dan ödemiş olduğum bedelin iadesi ve benzeri herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
 4. İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğum Kampanya seçeneği doğrultusunda tarafıma temin edilen Cihazlara ilişkin bedellerin yetkili Vodafone satış kanalınca ve/veya Vodafone Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ve/veya hizmeti sağlayan iş ortağı tarafından 3. Şahıslara temlik edildiğini/temlik edileceğini, Vodafone satış kanalı veya Vodafone Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından temlik edilen işbu bedelin ,seçimim doğrultusunda Cihaz bedeli ile hizmet bedellerinin Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler (“Cihaz Bedeli”) adı altında Vodafone tarafından -tarafıma kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimi ve bu tutarları ödeyeceğimi, Vodafone Dağıtım Hizmetleri A.Ş tarafından temlik alınan cihaz bedelinin herhangi bir banka ve finansal kuruluşa temlik edilebileceğini ve böyle bir durumda Vodafone’un Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler (“Cihaz Bedeli”) adı altında tarafıma kesilecek faturalara yansıtacağı bedelleri ödeme yükümlülüğün aynen devam ettiğini ve banka ve finansal kuruluş tarafından temlik alınan cihaz / hizmet bedellerine ilişkin cihaz / hizmet faturası, taahhütname örneği belgelerinin bahsi geçen kuruluşlar ile paylaşılmasına herhangi bir itirazımın olmadığını,
 5. Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibari ile işbu Kampanya’ya anlık dahil olacağımı ve seçmiş olduğum Kampanya seçeneği tutarını Taahhütname’yi imzaladığım tarihi takiben aylık Cihaz Bedeli’nin tamamının ilk fatura dönemime toplam tutar olarak yansıtılacağını bu süreyi takip eden kalan her bir fatura döneminde ise faturalarıma aylık Cihaz Bedelimin / Bedellerimin tamamının aynen yansıtılacağını, toplam kampanya Cihaz Bedelimin / Bedellerimin %0,948 oranında çıkacak olan Damga Vergisi tutarının Cihaz Bedelime / Bedellerime dahil olmadığını, bu bedelin Damga Vergisi adı altında ilk fatura dönemimde tek seferlik olarak tarafıma yansıtılacağını ve sözleşmenin iptali durumunda iade edilmeyeceğini;
 6. Kampanya duyurularında belirtilen koşulları sağlamam halinde Kampanya seçeneği karşılığı aylık tutarı (Cihaz Bedeli ve seçmiş olduğum tarife kullanım ücreti) aylık ve/veya peşin olarak Vodafone tarafından gönderilecek faturalar uyarınca ödeyebileceğimi;
 7. Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere giriş koşulları tarifelere bağlı olup kullanım koşulları ve ücretlendirilmelerinin cihaz kampanyası kapsamında değişiklik göstermeyeceğini ve tarifeler ilgili esaslar ile detayların www.vodafone.com.tr adresinde belirtildiğini,
 8. Vodafone tarafından kendi seçimim doğrultusunda tarafıma tahsis edilen cihazların kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış olarak tarafıma teslim edildiğini,
 9. İşbu Taahhütname süresince, Vodafone tarafından internet sitesi vb yollarla aksi belirtilmedikçe Kampanya kapsamında olan tarifelerin sadece eşit veya üst bedelli tarifelere geçiş yapabileceğini bildiğimi, ancak şartlarını bilerek seçmiş olduğum/seçeceğim yeni tarifeye bağlı olarak aylık ödeme miktarının değişeceğini kabul ettiğimi ve bu eşit/üst bedelli pakete geçiş işleminin tarafıma başka bir cihaz temin edilmesini sağlamayacağını bildiğimi,
 10. Bireysel aboneler için geçerli olan V-Yaşam Tarifelerinden herhangi biriyle girdiğim V-Yaşam Cihaz Kampanyaları kapsamında kampanya çıkışı yapmadığım sürece V-Yaşam tarifeleri dışında farklı bir tarife değişikliği yapamayacağımı bildiğimi, Cepte Wifi kampanyaları kapsamında kampanya çıkışı yapmadığım sürece tarifemi değiştiremeyeceğimi bildiğimi,
 11. İşbu Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt süremin bitmesinin ardından hattıma tanımlı tarife paketimi değiştirmeyi talep etmemem durumunda, Kampanya kapsamında hattıma tanımlı tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam edeceğimi ancak taahhüt süresi bitişini takip eden fatura dönemim itibariyle Cihaz Bedeli’nin faturama yansıtılmayacağını bildiğimi,
 12. Vodafone’un, tarife ve Kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu bildiğimi,
 13. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, tarafıma tahsis edilen söz konusu Cihazlarla ilgili teknik sorunlarda Vodafone sorumluluğu yanında Tüketici Hakları Mevzuatı kapsamında üretici, ithalatçı, distribütör firmanın garanti şartlarının da geçerli olduğunu, garanti kapsamındaki hizmetleri üretici/ithalatçı firma yetkili servislerinden alacağımızı bildiğimi, Cihazların kaybolması ve/veya çalınması hallerinin Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Taahhütname’yi sona erdirmek ve/veya GSM hattını iptal etmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğini ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam edeceğini,
 14. İşbu Taahhütname’ye tabi hattım ile, bu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu Taahhütname süresince başka bir cihaz / hizmet kampanyasına katılabileceğimi bildiğimi, kampanyaya katılmak için gerekli olan koşulları sağlamam durumunda vodafone.com.tr sayfasında esaslarda belirtilen adetlerde kampanya girişi yapabileceğimi bildiğimi,
 15. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, yeni bir cihaz / hizmet kampanyasının üzerine başka bir cihaz / hizmet kampanyası almam halinde almış olduğum tüm kampanyaların cihaz bedellerini ödeyeceğimi ve bu tutarın tüm Kampanyalarımın cihaz bedellerinin toplamı olacak şekilde faturamda cihaz bedeli adı ile görüneceğini bildiğimi, toplam kampanya Cihaz Bedelimin / Bedellerimin %0,948 oranında çıkacak olan Damga Vergisi tutarının Cihaz Bedelime / Bedellerime dahil olmadığını, bu bedelin Damga Vergisi adı altında ilk fatura dönemimde tek seferlik olarak tarafıma yansıtılacağını ve sözleşmenin iptali durumunda iade edilmeyeceğini;
 16. İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kapatılması, kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, kısıtlamam, kapatmam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem, tabi olduğum Kampanya paketimi Kampanya kapsamında yer almayan bir tarife ile değiştirmem durumunda hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla cayma bedeli, Cihazların / hizmetlerin taahhütname imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen ve internet vb mecralarda da duyurulan Kampanya’ya Vodafone maliyetlerden (abonenin Satış Kanalı’na yaptığı bir ön ödeme varsa bunun düşülmesi suretiyle hesaplanır), işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği tarihe kadar Cihaz Bedeli altında tarafımca yapılmış Damga Vergisi ödemesi hariç ödemelerin düşülmesi suretiyle hesaplanacağı ve ayrıca bu tutara; işbu Taahhütname kapsamında Kampanya’da kaldığım süre boyunca aylık tarife paket ücreti üzerinden Vodafone tarafından yapılan Kampanya’ya özel indirimlerin de ekleneceğini ve bu bedeli ödeyeceğimi, peşin olarak ödeme yapmakta olduğum kalan Taahhütname sürem içinde isem; kalan taahhüt ettiğim toplam aylık taahhüt tutarları toplamının Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturada cayma bedeli olarak aylık faturama yansıtılacağını ve işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak peşinen ödeyeceğimi ancak bu cayma bedeli tutarlarının hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacağını, Abone’nin birden fazla kampanyaya dahil olması halinde yukarıda belirtilen cayma bedeli koşullarının her bir Kampanya kapsamında ayrı ayrı uygulanacağını bildiğimi,
 17. Yukarıda belirtildiği üzere işbu Taahhütname’yi ihlal etmem halinde, tarafıma gönderilecek cayma bedelini içeren faturaya ilaveten, aykırılık/iptal/fesih hallerinin gerçekleştiği ilgili fatura dönemine ait Kampanya paketinin aylık toplam taahhüt tutarı ücretinin tamamını içeren faturanın da Vodafone tarafından cayma bedeli faturasını takiben tarafıma ayrıca gönderileceğini ve bu bedeli ödeyeceğimi,
 18. Ayrıca, 16. maddede belirtildiği şekilde işbu Taahhütname’yi ihlal etmem veya faturamı ödememem halinde; kampanyadan yararlanmak amacıyla Vodafone Satış kanalı ile daha önce paylaşmış olduğum Vodafone satış kanalı arşivinde kayıtlı her türlü bilginin Vodafone tarafından incelenmesine izin verdiğimi,
 19. Kredi kartı veya banka kartı ile ön ödeme yapmam halinde, ödeme yaptığım tutara Vodafone indirimi eklenerek ve bu tutarın toplam cihaz temlik bedelinden çıkarılarak kalan temlik bedelinin eşit tutarlar halinde kampanya taahhütü süresince faturama yansıtılacağını ve yapabileceğim toplam ön ödeme tutarının en fazla cihaz bedelinin %60'ı kadar olabileceğini bildiğimi,
 20. Kredi kartı ile ön ödeme yapmam halinde, ödeme yaptığım tutarın çıkacak olan faturamdan yüksek olması durumunda aradaki farkın bir sonraki faturaya iade olarak devredeceğini ve ilgili faturanın toplam bedelinden düşüleceğini bildiğimi,
 21. Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Taahhütname’nin Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kapatılması, kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, kısıtlamam, kapatmam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem, tabi olduğum Kampanya paketimi Kampanya kapsamında yer almayan bir tarife ile değiştirmem ve böylelikle çıkış yaptığım kampanyanın cayma bedelini ödememiş olmam durumunda, ilgili kampanyadan çıkış tarihimi müteakip 2 ay içerisinde yeni bir cihaz kampanyasına giriş yapamayacağımı bildiğimi,
 22. İşbu Taahhütname ile Peşine Kontrat Kampanyasına dahil olmam halinde Kampanya kapsamında teslim aldığım Cihaz karşılığında ödeyeceğim Cihaz Bedelinin bayi tarafından peşin olarak tahsil edileceğini ancak Kampanya süresi içerisinde Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname'deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kapatılması, kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, kısıtlamam, kapatmam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem, tabi olduğum Kampanya paketimi Kampanya kapsamında yer almayan bir tarife ile değiştirmem durumunda, Peşine Kontrat Kampanyası kapsamında tarafıma sağlanan indirimin ilk faturanın kesilmesini müteakip tarafıma cayma bedeli olarak yansıtılacağını bildiğimi,
 23. İşbu Taahhütname’de düzenlenmeyen konularda Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanacağını,
 24. İşbu Taahhütname ile ikinci el cihaz Kampanyasına dahil olmam halinde "İkinci El Yenilenmiş Cihaz" ların "Ouno Teknik Servis Hizmetleri A.Ş." Tedarikci firmasından tedarik edildiğini ve garanti süreçlerinde ilgili Tedarikçi'den hizmet alacağımı bildiğimi,
 25. İşbu Taahhütname ile ikinci el cihaz Kampanyasına dahil olmam halinde tarafıma tahsis edilen söz konusu Cihazların "İkinci El Yenilenmiş Cihazlar" kapsamında satıldığını, bu hususun cihaz kutusunda ve/veya üzerinde açıkça görebileceğim şekilde yazdığını, " İkinci El Yenilenmiş Cihazlar" ın tamamen yenilenmiş ve tüm fonksiyonlarıyla çalıştığını bildiğimi,
 26. İşbu Taahhütname ile ikinci el cihaz kampanyasına dahil olmam halinde tarafıma tahsis edilen söz konusu Cihazlarla ilgili teknik sorunlarda "İkinci El Yenilenmiş Cihazlar" için Vodafone sorumluluğu yanında Tüketici Hakları Mevzuatı kapsamında tedarikçi ve distribütör firmanın garanti şartlarının da geçerli olduğunu, garanti kapsamındaki hizmetleri tedarikçi ve distribütör firma yetkili servislerinden alacağımı bildiğimi, garanti kapsamında aldığım hizmetleri ilgili tedarikçi ve distribütör tarafından 1 (bir) yıl süreyle alabileceğimi bildiğimi;
 27. Cihazların kaybolması ve/veya çalınması hallerinin Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi'ni ve/veya Taahhütname'yi sona erdirmek ve/veya GSM hattını iptal etmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğini ve Taahhütname hükümlerinin aynen devam edeceğini, cihazların daha önceki kullanım dönemine ilişkin kullanıcı ve kullanım bilgileri ile ilgili her türlü sorumluluğun yine tedarikçi ve distribütör firmanın sorumluluğunda olduğunu ve Vodafone'un bu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını bildiğimi;
 28. İşbu Taahhütname kapsamında, Ekran Kurtaran paketi ekran filmi ürünü ve kaplama hizmetini kendi seçimim doğrultusunda satın aldığımı, bu hizmetin karşılığında "Kampanya Kapsamında Alınan Ürünler" tablosunda belirtilen ücreti ödeyeceğimi, ayrıca kampanyanın tek seferlik ekran filmi uygulaması için geçerli olduğunu ve Ekran Kurtaran paketi ürününün cihaza özel olarak uygulandığını, bu nedenle iade edilemeyeceğini, kullanılmayan Ekran Kurtaran paketi ürünü için kampanya kapsamında alınan ek ödeme bedelinin iadesinin talep edilemeyeceğini, Ekran Kurtaran paketi ekran filmi ürünü ve kaplama hizmetinin Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd. Şti. tarafından sağlanan bir hizmet olduğunu ve buna ilişkin hizmet bedellerinin Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler adı altında Vodafone tarafından tarafıma kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimi ve bu tutarları ödeyeceğimi,
 29. İşbu Taahhütname'nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini ve yukarıda belirtilen ay süreyle geçerli olacağını, aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını ve geçerli bir tebliğin tüm yasal sonuçlarını doğuracağını, aşağıda verdiğim abone tebligat adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin aynı olduğunu,
 30. İşbu Taahhütnamenin imzalanması ile 6 ve 12 aylık Akıllı Telefon, Tablet ve Notebook kampanyalarına dahil olmam halinde tarafıma tahsis edilen söz konusu cihazların ihtiyaçlarına yönelik olarak bu kampanyalar süresince her ay yenilenecek Avantajlı Cihaz 1 GB İnternet Paketinin söz konusu kampanyalar kapsamında verildiğini bildiğimi, Avantajlı Cihaz 1 GB İnternet Paketinin yararlandığım mevcut tarifemin içeriğinin üzerine ek paket olarak devreye gireceğini, 6 ve 12 aylık Akıllı Telefon, Tablet ve Notebook kampanyalarına özel Avantajlı Cihaz 1 GB İnternet Paketi'ne ait aylık 14 TL ücretin Cihaz Bedelime / Bedellerime dahil olmadığını, bu ücretin Avantajlı Cihaz 1 GB İnternet Paketi adı altında söz konusu kampanyalar boyunca her fatura dönemimde tekrar edecek şekilde tarafıma yansıtılacağını, söz konusu paketin istenmesi durumunda iptal edilebileceğini ve sözleşmenin iptali durumunda Avantajlı Cihaz 1 GB İnternet Paketinin de iptal edileceğini bildiğimi,
 31. İşbu Taahhütnamenin imzalanması ile 3 aylık Cihaz kampanyalarına dahil olmam halinde tarafıma tahsis edilen söz konusu cihazların ihtiyaçlarına yönelik olarak bu kampanyalar süresince her ay yenilenecek Avantajlı Cihaz 5 GB İnternet Paketinin söz konusu kampanyalar kapsamında verildiğini bildiğimi, Avantajlı Cihaz 5 GB İnternet Paketinin yararlandığım mevcut tarifemin içeriğinin üzerine ek paket olarak devreye gireceğini, 3 aylık Cihaz kampanyalarına özel Avantajlı Cihaz 5 GB İnternet Paketi'ne ait aylık 49 TL ücretin Cihaz Bedelime / Bedellerime dahil olmadığını, bu ücretin Avantajlı Cihaz 5 GB İnternet Paketi adı altında söz konusu kampanyalar boyunca her fatura dönemimde tekrar edecek şekilde tarafıma yansıtılacağını, söz konusu paketin istenmesi durumunda iptal edilebileceğini ve sözleşmenin iptali durumunda Avantajlı Cihaz 5 GB İnternet Paketinin de iptal edileceğini bildiğimi,
 32. İşbu Taahhütnamenin imzalanması ile Akıllı Ürün ve Aksesuar kampanyalarına dahil olmam halinde tarafıma tahsis edilen söz konusu cihazların ihtiyaçlarına yönelik olarak bu kampanyalar süresince her ay yenilenecek Akıllı Ürün 1 GB İnternet Paketinin söz konusu kampanyalar kapsamında verildiğini bildiğimi, Akıllı Ürün 1 GB İnternet Paketinin yararlandığım mevcut tarifemin içeriğinin üzerine ek paket olarak devreye gireceğini, Akıllı Ürün ve Aksesuar kampanyalarına özel Akıllı Ürün 1 GB İnternet Paketi'ne ait aylık 9 TL ücretin Cihaz Bedelime / Bedellerime dahil olmadığını, bu ücretin Akıllı Ürün 1 GB İnternet Paketi adı altında söz konusu kampanyalar boyunca her fatura dönemimde tekrar edecek şekilde tarafıma yansıtılacağını, söz konusu paketin istenmesi durumunda iptal edilebileceğini ve sözleşmenin iptali durumunda Akıllı Ürün 1 GB İnternet Paketinin de iptal edileceğini bildiğimi,

Abone Adı Soyadı: Abone İmza:

 

 

.........................................................@......................................................................

 

Abone Adı Soyadı: Abone İmza:

 

 

 

Abone Adı Soyadı: Abone İmza:

 

 

 

 

Abone Adı Soyadı: Abone İmza:

 

Kampanya Katılan Abone Adı, Soyadı 
Kullanıcı Adı, Soyadı
Cihaz Kampanyaları IMEI No
Abone Yetkili İmza
İmza Tarihi 15/06/2024
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe

Güncel e-posta :

Abone Doküman Teslim Alanı

Kampanya Kapsamında Alınan Ürünler

Ürün Tipi : Ürün Marka/Modeli : Kontrat Başlangıç Tarihi : Kontrat Bitiş Tarihi : Taahhüt Süresi (Ay) : Paketin KDV/ÖİV dahil aylık bedeli (TL) : Paketin KDV/ÖİV dahil toplam bedeli (TL) : Ön Ödeme Tutarı (TL) : Ön Ödeme Tutarına Ek Vodafone Desteği (TL) : Cihaz İndirim Tutarı (TL) : Toplam İndirim Tutarı (TL) :
Mi Band 4 Xiaomi Mi Band 4 Siyah 15/06/2024 15/06/2025 12 0 23.0 276.0

 

Abone Adı Soyadı: Abone İmza: